Bloc

Els sindicats i l’empresa

Els sindicats i l’empresa

Qualsevol persona que treballi per compte d’altri en algun moment a tingut dubtes laborals i, el primer dubte és a qui recórrer per aclarir-los. Però no totes les empreses tenen comitè, algunes tenen delegats de personal, i d’altres no tenen res. Això és normal? Com funciona la representació dels i les treballadores a les empreses? En aquesta entrada intentem fer una aproximació a les nocions bàsiques que qualsevol persona treballadora necessita saber.

El model de representació de les persones treballadores en l’empresa que regula la normativa espanyola, es configura un doble canal representatiu amb la coexistència d’òrgans de representació unitària o electiva amb uns altres de naturalesa sindical. Però hem de tenir clar que l’existència d’aquest òrgans de representació, no és obligatòria per l’empresa, sinó que és un dret de les persones treballadores. Són els propis treballadors i treballadores, a través dels sindicats que ells escullin, els qui podran promoure la creació d’aquests òrgans de representació unitària.

En el cas de què sí que existeixi aquesta representació dels treballadors, quines formes pot tenir?

Secció sindical: Les seccions sindicals són instàncies organitzatives internes del sindicat al qual pertanyen, enquadrades dins l’estructura d’aquest sindicat. Alhora, poden ostentar davant de l’empresa la representació de les persones afiliades en l’àmbit en el qual s’hagin constituït (empresa o centre de treball).

El nombre mínim de persones afiliades per a poder constituir una secció sindical ve regulat en els Estatuts de cada sindicat.

Depenent de la representativitat del sindicat al qual pertanyen, podran ser representants dels seus afiliats/des davant de l’empresa, o bé només ostentaran la posició de mers portaveus de la secció sindical, sense la resta de drets i prerrogatives.

Delegats de personal: Són els representants de les persones treballadores, escollit pel conjunt d’aquestes mitjançant el procediment d’eleccions sindicals en empreses o centres de treball que arriben al llindar necessari per a tenir comitè d’empresa. L’Estatut dels Treballadors regula les atribucions legalment assignades en matèria de participació, informació i consulta, i amb les garanties i mitjans d’acció per facilitar l’exercici de les seves funcions, que són les mateixes que les que corresponen als Comitès d’empresa, amb la diferència de que no és tracta d’un òrgan col·legiat sinó d’un òrgan individual o mancomunat quan corresponguin tres delegats de personal.

El nivell mínim de plantilla per a tenir delegat de personal és de 6 persones treballadores, per sota dels quals no és possible dur a terme aquesta designació. En els centres de treball amb 5 o menys persones treballadores, la llei no reconeix la possibilitat de promoure eleccions sindicals, i no hi ha la possibilitat de comptar amb un òrgan de representació unitària

Disposaran d’1 delegat de personal les empreses o centres de treball que contin amb una plantilla d’entre 6 i 10 persones treballadores, sempre i quan així ho escullin la majoria de les persones treballadores.

Disposaran d’1 delegat de personal les empreses o centres de treball que contin amb una plantilla d’entre 11 i 30 persones treballadores, en qualsevol cas.

I Disposaran de 3 delegats de personal les empreses o centres de treball que contin amb una plantilla d’entre 31 i 49 persones treballadores. A partir de 50 persones treballadores, la representació unitària es durà a terme de fer a través del comitè d’empresa.

Comitè d’empresa: és un òrgan col·legial de representació de les persones treballadores, està configurat juridicament a l’Estatut dels treballadors amb les atribucions pròpies designades en matèria de participació, informació i consulta, i amb les garanties i mitjans d’acció per a facilitar l’exercici de les seves funcions.

La seva designació és realitza a través del procediment d’eleccions sindicals, en el que s’obté la representació en virtud de l’atribució del resultats electorals derivats del vot personal, lliure i secret de la plantilla de l’empresa o centre de treball.

La seva designació te lloc en les empreses o centres de treball que tenen una plantilla de 50 treballadores o més. És possible la designació d’un comitè d’empresa conjunt mitjançant l’agrupació de centres de treball inferior d’una mateixa província o municipis limítrofs, quan sumats, arribin al llindar mínim.

El nombre de membres del comitè va en funció del nombre de persones treballadores:

de 50 a 100 treballadores, 5 membres

de 101 a 250 treballadores, 9 membres

de 251 a 500 treballadores, 13 membres

de 501 a 750 treballadores, 17 membres

de 751 a 1000 treballadores, 21 membres

i de 1000 treballadores en endavant, 2 membres per cada mil o fracció, fins un màxim de 75.

Delegat sindical: Els delegats o delegades sindicals representen, a tots els efectes, a les seccions sindicals en l’empresa o centre de treball. La seva designació està condicionada a la prèvia constitució de la mencionada secció sindical.

L’existència de delegats sindicals, representants de les seccions sindicals, està condicionada a que l’empresa o centre de treball tingui més de 250 treballadors i que aquesta secció sindical hagi obtingut presència en el comitè d’empresa. Si no es compleixen aquests dos requisits, només ostentaran la posició de mers portaveus de la secció sindical, sense la resta de drets i prerrogatives.

Delegat de prevenció: Els delegats o delegades de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Són òrgans de representació dels treballadors i de participació sindical, i no de gestió empresarial de la prevenció (no confondre amb altres figures que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals atribueix a treballadors/res que assumeixen funcions preventives). Això significa que aquests delegats de prevenció no assumeixen una responsabilitat en la gestió del sistema preventiu, sinó que assumeix obligacions en relació amb els treballadors que els han designat, mitjançant un sistema de responsabilitat sindical.

Tags: ,