Bloc

FAQS: L’empresa on treballo està parlant de fer un ERTO

FAQS: L’empresa on treballo està parlant de fer un ERTO

Si treballes en una empresa que s’ha vist afectada, directament o indirecta, per un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) és possible que tinguis molts dubtes en referència a la teva situació…. intentem contestar les preguntes més habituals.

1.- Tots els ERTOS provocats pel Covid-19 són per força major? No. Hi ha dos tipus d’ERTOS derivats de la crisi sanitària que patim actualment:

  • ERTO per força major
  • ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (CETOP).

Hi ha canvis, respecte als ordinaris, pel que fa a la tramitació, que escurça terminis i varien la manera de dur a terme la negociació: els interlocutors seran la representació dels treballadors (comitè o delegats de personal), en cas que no n’hi hagi, pot fer-se a través dels sindictas més representatius del sector que es constituiran en comissió, o bé a través de procediment regulat a l’art. 41.3 ET, que escollirà 3 treballadors com a negociadors.

La duració del ERTO serà la de les mesures extraordinàries adoptades com a conseqüència del Covid-19. No te efectes retroactius, per tant, serà a partir de la data d’inici de la tramitació.

Per les persones treballadores, tenen obligació d’acatar-lo, però tenen dret a impugnar-lo en el termini de 20 dies. També tenen dret a l’adaptació de l’horari si acrediten deures de cura cap a fills o persones dependents, també a una reducció de jornada que pot arribar fins al 100%.

2.- M’afecta d’alguna manera que l’empresa faci un ERTO per força major o el faci per causes productives,

De cara a les empreses sí, de cara al treballador no tant.

En tots dos casos, el RDL 8/2020), les persones treballadores tenen dret al cobrament de la prestació contributiva d’atur, regulada al títol III de la Llei General de Seguertat Social, malgrat no tinguin el període mínim de cotització requerit. Tampoc computarà aquest temps durant el qual es percebi la prestació d’atur de nivell contributiu que tingui la seva causa inmediata de les citades circumstàncies extraordinàries, als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

També tenen dret a l’adaptació de l’horari si acrediten deures de cura cap a fills o persones dependents, també a una reducció de jornada que pot arribar fins al 100%. En aquest cas el salari és veurà reduit proporcionalment, mantenint però (en el cas del 100 % de reducció) caldrà realitzar la cotització mínima.

Les persones treballadores, tenen obligació d’acatar aquests ERTOs, però tenen dret a impugnar-los en el termini de 20 dies si consideren que aquest no s’ajusta a Dret.

3.- Tinc dret a indemnització si m’inclouen en l’ERTO?

No. Les indemnitzacions corresponen en el cas de ERO (expedient regulació d’ocupació) que són situacions definitives, on s’acaba la relació laboral sense cap previsió de continuitat. En el cas dels ERTOS (expedients de regulació temporal d’ocupació) la situació és transitòria, es mantenen les cotitzacións i la relació laboral està en suspensió (no pas extingida). Les persones treballadores afectades per l’ERTO tindran dret a la prestació d’atur.

4.- Quan s’acabi l’ERTO, recuperaré la meva feina? Sí. Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes (p.e. Excenció del deure de cotitzar de l’empresa) estan subjetes al compromís d’aquesta de mantenir l’ocupació en el termini de 6 mesos des de la data de reanudació de l’activitat, segons la disposició adiccional sisena del RDL 8/2020.

5.- Tinc un contracte temporal, com m’afecta l’ERTO? Els contractes temporals que estiguin vigents en el moment de tramitar l’ERTO per part de l’empresa han d’estar inclososen aquest (tot i que aquesta decisió no està clara i pot ser que el govern tregui algun aclariment al respecte). Tampoc, de la redacció del RDL 8/2020 no queda clar com és realitzarà el còmput de temps ni que passa si la data certa d’extinció del contracte pactada coincideix amb l’ERTO. Haurem d’esperar que vagin sortint més instruccions o ordres aclaratories al respecte.

6.- Sóc treballador/a d’ETT, i l’empresa on presto servei fa un ERTO, hi estaré inclòs? No, donat que la vinculació del treballador d’ETT no ho és amb l’empresa que fa l’ERTO sinó amb la pròpia ETT. A aquesta persona se li extingirà el contracte abans de sol·licitar l’ERTO. El dret a la prestació d’atur dependrà de si la persona te suficient temps cotitzat. No està vinculat als beneficis recollits en el RDL 8/2020.

7.- Sóc becari/a d’ETT, i l’empresa on presto servei fa un ERTO, hi estaré inclòs?

No. Perquè les persones vinculades a l’empresa a través de beques no tenen una relació laboral amb l’empresa, no cotitzen a la seguretat social i, per tant, no tindran dret a beneficiar-se de la prestació d’atur que comporta l’ERTO per als treballadors afectats per aquest.

8.- Sóc autònom però treballo vinculat a una empresa que fa un ERTO, hi estaré inclòs?

No, perquè els autònoms no tenen una relació laboral amb l’empresa, sinó que són prestadors de serveis, per tant, estan exclosos de l’ERTO i, per tant, no tindran dret a beneficiar-se de la prestació d’atur que comporta l’ERTO per als treballadors afectats per aquest.

Altre cosa és que fossis un “fals autònom”, i per tant, hi hagués una relació laboral encoberta. En aquest cas, assessorat per veure les possibilitats de denunciar-ho.

9.- Actualment estic gaudint d’una reducció de jornada per cura de menors, l’empresa em pot incloure en l’ERTO?

Sí, no hi ha cap norma que impedeixi la seva inclusió en l’ERTO.

10.- Quina diferència hi ha entre un ERTO ordinari i un ERTO especial pel Covid-19?

La diferència entre l’ERTO ordinari i l’ERTE especial ve donada per les modificacions introduides a través del RDL 8/2020 que estableix aquesta especialitat.

És bàsicament una agilització del procés, escorçant els terminis tant de negociació com de resolució per part del Departament de Treball.

També és modifica la interlocució de les negociacions si és per causes productives.

L’empresa està exonerada del pagament de les cotitzacións només pels ERTOS causats per força major.

I una altre diferència important són totes les mesures de cara a la prestació d’atur de les persones treballadores afectades.

11.- Quina és la diferència entre un ERO i un ERTO?

Un ERO comporta l’extinció de la relació laboral (mesura definitiva), per aquest motiu l’ERO va acompanyat d’una indemnització.

Un ERTO només és una suspensió de la relació laboral (mesura provisional), no te indemnització perquè es recupera la feina quan s’acaba la temporalitat establerta i, durant el periode de vigència del ERTO l’empresa continua cotitzant a la seguretat social.

12.- Com ha de comunicar-me l’empresa que estic inclòs en un ERTE?

Donada la situació de confinament a la que estem sotmesos, no és pot obligar a les persones treballadores a haver-se de persona a l’empresa per a signar la documentació. El Ministeri de Treball ha dit que s’admetran les comunicacions per via electrònica (correu electrònic, whatspa, etc..) , i ni tant sols cal que la comunicació s’imprimeixi per signar i s’escanegi per a retornar-la a l’empresa. En els ERTOs per força major la simple comunicació unilateral de l’empresa s’accepta com a suficient (que haurà d’acreditar la comunicació).

13.- Com tramito l’atur si estem confinats?

La sol·licitud de la prestació es tramitarà per l’empresa de manera col·lectiva en nom de totes les persones treballadores, i inclourà la declaració responsable que té el consentiment de tots ells, tal com a fet públic el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través d’una Instrucció per a la gestióde la protecció de la desocupació vinculada a la situació extraordinària Covid-19.

14.- La meva empresa vol que ens demanem vacances en compte de fer un ERTE, és legal?

Les vacances són irrenunciables per a les persones treballadores. A l’empara de l’art. 38 de l’ET, el període del seu gaudi es fixarà de comú acord entre l’empresari i el treballador, de conformitat amb el que s’estableix en el seu cas en els convenis col·lectius sobre planificació anual de les vacances. En cas de desacord entre les parts, és pot interposar una demanda davant la jurisdicció social que fixarà la data que per al gaudi correspongui.


El calendari de vacances el fixarà cada empresa. El treballador coneixerà les dates que li corresponguin dos mesos abans, almenys, del començament del gaudi.

La crisi sanitària del Covid-19 no exonera a les empreses al compliment de tot allò marcat en els respectius convenis col·lectius ni en l’Estatut dels Treballadors. Per tant, si no hi ha acord, l’empresari no pot obligar a ningú a gaudir de les vacances en el moment actual.

L’empresa ha de buscar altrenatives, com són el teletreball (si el sector ho permet), o el permís retribuït. Si la liquiditat de l’empresa no ho permet, acollir-se a un ERTO per adaptar les jornades de treball a les necessitats efectives de l’empresa durant aquesta crisi sanitària, amb totes les especificitats del RDL 8/2020.

15.- Estic en situació d’incapacitat temporal i la meva empresa fa un ERTE, hi estaré inclòs?

Sí, perquè passaràs a cobrar la prestació d’atur quan finalitzi la teva situació d’incapacitat temporal. L’empresa haurà de fer constar aquest extrem en la relació de persones treballadores afectades pel ERTO.

16.- Un cop finalitzat l’ERTE, es poden fer les reincorporacións gradualment?

No. Un cop finalitzat l’ERTE ja has de tenir a tots els treballadors incorporats a l’empresa, perquè els treballadors ja no podran cobrar la prestació d’atur un cop finalitzat l’ERTO.

El que sí que és possible és incorporar treballadors de manera gradual abans de la finalització de l’ERTE conforme l’empresa necessiti adaptar l’activitat.

17.- Quina quantitat de prestació cobraré durant l’ERTE? La base reguladora de la prestació serà la que resulti de computar la mitjana de les bases dels darrers 180 dies cotitzats. Si això no és possible (perquè el treballador no tingui tant de temps cotitzat) serà el promig del temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte de treball o la reducció de jornada de treball. La duració de la prestació d’atur s’allargarà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de la qual es derivi la causa.

18.- Sóc fix-discontinuo… com m’afecta l’ERTO? Les prestacions per desocupació (atur) percebudes per les treballadores fixes-discontinues i per aquelles persones que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que hagin vist suspesos els seus contractes de treball a conseqüència de l’impacte del Covid-19 durant períodes que, en el supòsit de no haver ocorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessis estat períodes d’activitat, podran tornar a percebre’s, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació. Per determinar el període que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, hagués estat d’activitat laboral, s’estarà al temps efectivament treballat pel treballador/a durant l’any natural anterior, d’acord amb el mateix contracte de treball. En el cas de ser el primer any, s’estarà als períodes d’activitat d’altres treballadors comparables en l’empresa.

19.- Sóc soci treballador/a d’una cooperativa, podem fer un ERTO? Sí, en ser una empresa, pot acollir-se a un ERTO, que tindrà els mateixos requisits de tramitació i ajudes en tot allò que afecti els treballadors no socis. En referència a la prestació d’atur dels socis treballadors de Cooperatives de treball associat, inclosos en el règim general de la Seguretat Social o en algun dels règims especials que protegeixen la contingència de desocupació, que reuneixin els requisits exigits en l’article cinquè de la Llei 31/1984, de 2 d’agost, tindran dret a les prestacions per desocupació previstes en aquesta, en les condicions establertes en la present disposició (Segons RD 1043/1985, modificat pel RD 42/1996).

Per tant, si efectivament cotitzaven a la prestació contributiva de desocupació, i l’autoritat laboral competent determina que les causes són derivades del Covid-19, el RD 8/2020 els empara per a tramitar les mateixes ajudes.

20.- Quant de temps duraran les mesures extraordinàries dels ERTOs per causes derivades de la situació del Covid-19? Les mesures recollides en el RD 8/2020, estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del Covid-19.

Tens més dubtes? Contacta amb nosaltres!

Tags: , ,