Bloc

Conciliació familiar sempre i per a tothom, més encara en situacions excepcionals

Conciliació familiar sempre i per a tothom, més encara en situacions excepcionals

Si poder conciliar feina i família sempre és complicat, en la situació actual conèixer els drets que tenim en aquest àmbit es fa més necessari que mai.

Les recomanacions de les autoritats sanitàries dirigides a reduir l’expansió de la COVID-19, han prioritzat la modalitat del treball no presencial per la seva capacitat potencial de reduir la probabilitat d’exposició i contagi per la COVID-19. En concret, l’art. 5 del RD 8/2020 disposa: El treball a distància és prioritari enfront de la cessació temporal o reducció de l’activitat. L’empresa adoptarà les mesures oportunes, si això és tècnica i raonablement possible, i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat.


Per a les empreses i llocs en els quals la modalitat del treball no presencial no estava implementada amb anterioritat, amb caràcter temporal, s’entendrà complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.


Aquest Real Decret 8/2020 també estableix mesures per a afavorir la conciliació laboral, mitjançant el dret de les treballadores per compte d’altri que acreditin deures de cura a persones dependents per les circumstàncies excepcionals relacionades amb la prevenció de l’extensió de la COVID-19 a accedir a l’adaptació de la seva jornada, també hi ha la possibilitat de reducció de jornada amb la corresponent reducció de salari.


En aquest sentit, el RD8/2020 estableix les garanties necessàries perquè les persones que es vegin en la situació referida puguin atendre les seves obligacions personals de cura sense veure’s afectades negativament en l’àmbit laboral. Es procedeix, en aquest context, a definir la situació que justifica l’absència, establint drets alternatius com és el dret d’adaptació, enfront de l’absència durant tota la jornada, susceptibles de generar menys efectes adversos tant en la persona treballadora com en la mateixa empresa.


En concret l’art. 6 del RD 8/2020 disposa un dret a l’adaptació i/o reducció de la jornada si –Per a persones treballadores que acreditin deures de cura a cònjuge/parelles de fet, o familiars per consanguinitat fins a segon grau.

Aquest article defineix les circumstàncies excepcionals com:

  • L’atenció i cura directa d’aquestes persones per edat, malaltia o discapacitat
  • Tancament de centres educatius o d’una altra naturalesa.
  • Quan l’encarregat de l’assistència i cura fins ara no pogués continuar fent-lo per causes
    relacionades amb la COVID-19.


És un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors (repartiment corresponsable de les obligacions de cura i evitació de la perpetuació de rols).


En particular, sobre el dret d’adaptació: empresa i treballadors hauran d’intentar buscar
un acord referit a distribució del temps de treball (canvi de torn, alteració d’horari,
horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions,
canvi en la forma de prestació del treball, incloent-hi la prestació de treball a distància,
o en qualsevol altre canvi…).


Estableix aquest mateix RD 8/2020 que els conflictes que puguin generar-se es resoldran pel procediment de l’art. 139 Llei Reguladora de la Jurisdicció Social. I que aquestes adaptacions i reduccions es limiten al període de mesures excepcionals de durada de la COVID-19.


Cal recordar però, que el RDL 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, va modificar un apartat de l’Estatut dels Treballadors, l’article 34.8, fent que a partir del passat 8 de març de 2019 qualsevol persona treballadora tingui dret a l’adaptació de la seva jornada laboral i pugui sol·licitar flexibilitat horària, canvi de torn o fins i tot teletreball sense haver de reduir les seves hores de treball ni salari.


Fins ara, per a poder gaudir d’aquests drets era necessari que estiguessin recollits en l’acord empresarial o que s’establís en la negociació col·lectiva. En conseqüència, en la majoria dels casos aquestes peticions estaven lligats a cura de fills menors o a una sol·licitud de reducció de jornada per guarda legal, la qual cosa solia traduir-se en una rebaixa del salari proporcional a la jornada sol·licitada. Però a partir d’aquest RDL 6/2019 el dret d’adaptació laboral es fa extensiu a tots els treballadors i treballadores.


També, una recent Sentència del Jutjat Social núm. 1 de Valladolid, de data 22 de novembre de 2019, va concedir l’adaptació de la jornada (art. 34.8 ET) a una treballadora amb un fill major de 12 anys. El JS entén que quan es parla del dret a la conciliació de la vida familiar en l’art. 34.8 ET ha d’entendre’s en un sentit ampli, havent d’incloure a totes les persones que convisquin amb la persona treballadora. Per tant, no existeixen límits per raó de vincle familiar o per edat. I conclou la Sentència que res impedeix que es pugui exercitar el dret per a cuidar a fills majors de dotze anys quan concorrin causes familiars que facin necessari ajustar la durada i distribució de la jornada de treball, com l’ordenació del temps de treball i la forma de prestació.


El Jutjat de Valladolid dóna la raó a la treballadora i avala la seva petició d’adaptació de la jornada interpretant que resultaria contrari a la interpretació literal del precepte i dels seus antecedents legislatius i jurisprudencials restringir el dret només a les persones treballadores que tinguin fills menors de 12 anys i concedir-lo en els altres casos. En conseqüència, ha d’entendre’s que existeix un dret genèric de totes les persones treballadores a sol·licitar el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral, i un dret específic per a aquelles que tinguin fills menors de dotze anys i que justifiquin la conciliació en aquesta causa, la qual cosa no impedeix que es pugui exercitar el dret per altres necessitats familiars diferents a la cura de fills menors de dotze anys.


En definitiva, res impedeix que es pugui exercitar el dret per a cuidar a fills majors de dotze anys quan concorrin causes familiars que facin necessari ajustar la durada i distribució de la jornada de treball, com l’ordenació del temps de treball i la forma de prestació.


Si tens més dubtes o vols que t’ajudem a analitzar el teu cas concret, no dubtis a contactar-nos.

Tags: ,