Bloc

L’empresa on treballo vol fer un ERTO (força major)

L’empresa on treballo vol fer un ERTO (força major)

[ACTUALITZACIÓ 18/03/2020]

Un ERTO són les sigles d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE en castellà Empleo). Són procediments d’extinció o suspensió o reducció de la jornada de les relacions de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (els més habituals) però també hi ha els motivats per força major.


Aquests darrers, motivats per la força major, són els que moltes empreses voldran aplicar pels dies que vénen a causa dels tancaments d’escoles, confinament de zones i la declaració de l’estat d’alerta per part de l’Estat espanyol.


Procediment especial pandèmia COVID-19

L’existència de força major com a causa motivadora de l’extinció dels contractes de treball haurà de ser constatada per l’autoritat laboral (en el nostre cas, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya), qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades, tot i que abans s’han d’haver complert el següent procediment:


L’empresa iniciarà el procediment mitjançant la sol·licitud acompanyada d’un informe relatiu a la vinculació de les pèrdues d’activitat a conseqüència del COVID-19, així com, si escau, la corresponent documentació acreditativa.


L’empresa haurà de comunicar la sol·licitud d’ERTO a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa (si existeix) a la representació dels treballadors.


L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió de contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.


La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de 5 dies des de la sol·licitud, previ informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l’existència, si escau, de la força major al·legada per l’empresa, corresponent a aquesta la decisió sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que produiran efecte des de la data del fet causant de la força major.


L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si l’autoritat laboral el demanda (ja que és potestatiu), s’haurà de fer en el termini improrrogable de 5 dies.

Si l’empresa no té representació legal de les persones treballadores (comitè o delegats/des de personal), per a poder dur a terme el període de consultes es contemplen diverses opcions:

  • La comissió representativa estarà integrada pels sindicats més representatius del sector al qual pertanyi l’empresa i amb legitimació
  • en cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà formada per 3 persones treballadores de la mateixa empresa, escollits segons l’art. 41.1 ET

En qualsevol dels casos, la comissió representativa ha d’estar constituïda en l’improrrogable termini de 5 dies.

La duració del període de consultes no pot excedir els 7 dies.


L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (si l’autoritat laboral el sol·licita) s’ha de fer en 7 dies improrrogables.

Però com afecta això als treballadors i treballadores?

Durant la suspensió del contracte, el treballador continua vinculat a l’empresa però sense dret a percebre el seu salari, ni la resta de complements com a pagues extraordinàries o vacances.

Malgrat que l’empresa estigui exonerada del pagament de les quotes de seguretat social, aquestes es mantindran com a efectivament cotitzades pel treballador (a efectes futurs com una incapacitat permanent o la jubilació, per exemple).

Mentre duri l’ERTE la persona treballadora podrà beneficiar-se del cobrament de la prestació d’atur a través del SEPE. Què, en el present moment i excepcionalment, el podran tramitar totes les persones afectades sense el requisit de cotització prèvia. Tampoc se’ls descomptarà aquest període, de l’atur cotitzat amb anterioritat, que es mantindrà intacte.

La duració de la prestació d’atur s’estendrà fins a la finalització del període suspensió del contracte de treball o reducció temporal de la jornada.

Si els treballadors consideren que l’ERTO no està degudament justificat i s’està utilitzant en frau de llei, aquest es podrà impugnar davant la jurisdicció social a través de l’acció del conflicte col·lectiu en el termini de 20 dies.

I si sóc sòcia-treballadora d’una cooperativa?
Les persones sòcies treballadores de cooperatives de treball associat que estiguin donades d’alta al Règim General de Seguretat Social, també li són aplicables aquestes mesures.

Si tens més dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres!!