Bloc

M’han acomiadat! Què haig de tenir en compte?

M’han acomiadat! Què haig de tenir en compte?

Primer consell: no signis res, o escriu “no conforme” amb lletra clara i ben llegible abans de signar.

És mentida que l’empresa no et pugui pagar la liquidació si no signes els papers de la liquidació i quitança. L’empresa està obligada a pagar-te la liquidació corresponent, i haurà de justificar-ho amb el rebut de la transferència. Si no ho fa, després haurà de fer-ho amb interessos per mora que corresponguin.

Carta d’acomiadament i liquidació
L’empresa t’ha de comunicar els motius de l’acomiadament a través de la carta d’acomiadament i, t’ha de liquidar les percepcions salarials pendents a través de la nòmina de liquidació.

Tens dues opcions:

1.- no signar;
2.- signar posant “no conforme”.


En tots dos casos t’estàs reservant el dret a reclamar els teus drets davant dels tribunals. Si signes, estàs acceptant el contingut de la carta d’acomiadament i de la liquidació.

La carta d’acomiadament ha de contenir els motius de l’acomiadament i la data d’efectes.

La liquidació ha de contenir el salari dels dies del mes en curs efectivament treballats, més la part proporcional de les vacances meritades i no gaudides, més la part proporcional de les pagues extres que corresponguin, més la indemnització que correspongui.

En termes generals les indemnitzacions es calculen així:

  • Extinció de contracte temporal – 12 dies per any treballat
  • Extinció de contracte objectiu: 20 dies per any treballat.
  • Acomiadament disciplinari – no hi ha indemnització
  • Acomiadament improcedent – 33 dies per any treballat (si ets representant dels treballadors, també hi ha salaris de tramitació)
  • Acomiadament nul – readmissió, més els salaris de tramitació.

Pot passar que et facin una extinció de contracte però que el contracte fos en frau de llei (per exemple, perquè la temporalitat no estigués justificada o no comptabilitzin tota l’antiguitat perquè hi ha hagut encadenament de contractes…. o moltes altres casuístiques) en aquest cas s’hauria de demanar la improcedència de l’acomiadament i l’empresa haurà d’abonar-te la diferència entre la quantitat liquidada i la que realment correspongui segons la sentència.

Termini per a reclamar
Per a reclamar la no conformitat amb aquest acomiadament el termini és de 20 dies hàbils. Això vol dir que si es passa aquest termini, sigui pel motiu que sigui, no s’admet a tràmit la demanda. Per tant, així que se’t comuniqui l’acomiadament, busca assessorament.

Què pots reclamar
En la demanda d’acomiadament pots argumentar la improcedència del mateix o la seva nul·litat. Per aconseguir la nul·litat de l’acomiadament ha d’haver-hi concorregut vulneració de drets fonamentals.

En cas d’improcedència, la indemnització correspondrà a 33 dies per any treballat (si ets representant dels treballadors, també hi ha salaris de tramitació).

En cas de nul·litat s’acorda la reincorporació a la feina, com si l’acomiadament no s’hagués produït mai, per tant, s’hauran d’abonar els salaris de tramitació (des de la data de l’acomiadament fins a la data de la sentència).

En la demanda d’acomiadament es pot acumular la reclamació de quantitat de nòmines pendents d’abonar, i les vacances. Res més. Qualsevol altra quantitat que l’empresa degui a la persona treballadora s’haurà de tramitar en un procediment a banda.

I si estic conforme amb l’acomiadament però no m’han abonat el acordat?
Si no vols impugnar l’acomiadament però l’empresa t’ha quedat a deure diners, tant si corresponen a la indemnització com a nòmines pendents, pagues extraordinàries o qualsevol altre concepte, pots interposar una reclamació de quantitat. En aquest cas el termini és més ampli, dotze mesos des de la nòmina reclamada, l’acomiadament o el que sigui que doni dret a cobrar els diners que ara reclames.

T’han quedat dubtes? Contacta amb nosaltres!

Tags: