877 01 79 28
info@milmans.coop

Avís Legal

Milmans.coop és un despatx multidisciplinar dedicat a l’assessorament i la defensa jurídica.

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL WEB
En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es comunica que la present web és titularitat MilMans SCCLP, a través de la seva responsable Montserrat Aumatell i Arnau, amb domicili social al carrer de la Carnisseria, núm 9, 1r, 43800 Valls (Alt Camp. Tarragona).

Aquesta informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web assumeixen i es comprometen a respectar.

DEFINICIONS
Pàgina“: domini milmans.coop que es posa a disposició dels i les Usuaris/es d’Internet.

Usuari/a”, persona física que utilitza o navega per la pàgina, en nom seu o en el de la persona jurídica que representi.

Contingut“: són les pàgines que integren la totalitat del present domini, les quals conformen la informació i els serveis que Milmans.coop posa a disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, enllaços, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.

Web“: terme tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com java, javascript, PHP o altres. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a disposició dels Usuaris d’Internet.

Hiperenllaç“: tècnica per la qual un usuari pot navegar per diferents pàgines de la web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.

Cookies“: mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els llocs WEB Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa Milmans.coop avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s’implantin en la Pàgina.

CONDICIONS D’ÚS
La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’Usuari/a de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Milmans.coop pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari/a accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari/a ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, Milmans.coop facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per Milmans.coop o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, amb l’Avís Legal, i amb qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Milmans.coop, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita d’Milmans.coop, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
– Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Milmans.coop o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
– L’Usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de Milmans.coop o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/o als continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.

De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de Milmans.coop, o de tercers si és el cas; per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de Milmans.coop o de tercers que han autoritzat el seu ús aMilmans.coop i és a aquests a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i en especial els drets de reproducció , distribució, comunicació pública i transformació, i no s’entenen cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la Pàgina llevat que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta WEB, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Milmans.coop o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

HIPERENLLAÇOS
Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

– No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Milmans.coop.
– Es restringeix l’hiperenllaç a pàgines que continguin temes, noms, materials o informació inapropiats, profans, difamatoris, il·legals, obscens, indecents o il·lícits, ni materials o informació que violin qualsevol dret de propietat intel·lectual, drets de privacitat o publicitat pertinents.
– No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de Milmans.coop.
– No es declararà ni es donarà a entendre que Milmans.coop ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç.
– La pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris o que vulnerin a qualsevol dret de tercers.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA
Milmans.coop no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, Milmans.coop no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari/a que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Milmans.coop exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la pàgina i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Milmans.coop no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la pàgina no implica l’obligació per part de Milmans.coop de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Milmans.coop no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina , ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en la mateixa, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
QUALITAT DE LA PÀGINA
Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, Milmans.coop realitza el seu major esforç per garantir la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal es posa a disposició dels interessats amb caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari, entre d’altres.
LIMITACIÓ
Milmans.coop exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari/a pugui prendre basat en aquesta informació quan aquesta sigui correcta, així com per les possibles incidències alienes a Milmans.coop. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.
NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions realitzades per les parts seran vàlides de conformitat amb els mitjans admesos en dret. Les relatives a la present Pàgina es consideraran eficaces, a tots els efectes, si es realitzen a través de la pròpia pàgina.
DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS
La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Milmans.coop, no obstant això i sense perjudici dels drets contractualment assumits, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Milmans.coop advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
1. OBJECTIUS
Mitjançant aquesta política de privacitat Milmans.coop comunica als usuaris del seu lloc web la política de protecció de dades de caràcter personal que du a terme.

2. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

2.1. Informació a l’usuari.

El destinatari d’aquestes dades serà Milmans.coop, segons dades d’identificació incorporats en l’encapçalament d’aquest document, i si s’escau altres entitats del seu grup amb què l’usuari formalitzi sol·licituds de servei específiques. La identitat es proporciona de forma expressa en el formulari emprat per a la recopilació de la informació enviada.

Milmans.coop, bé sigui a través dels formularis bé sigui a través de comunicacions per correu electrònic, recull i tracta les dades de caràcter personal amb les finalitats indicades a continuació:

-La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació, precontracte o contracte realitzada per l’usuari/a a través d’aquest lloc, telèfon o del correu electrònic.
-La gestió i control dels serveis oferts a través de la pàgina web.
-L’enviament d’informació sobre serveis i productes de Milmans.coop, la contractació dels quals pugui ser de l’interès de l’usuari/a.

En els formularis de recollida de dades s’identificaran, de forma clara i evident per a l’usuari/a, aquells camps i preguntes necessaris per a la finalitat que es tracti.

2.2. Consentiment.

Amb la confirmació d’enviament de les dades de caràcter personal, l’usuari consent expressament el tractament d’aquestes per part de Milmans.coop i / o les seves filials a la qual sol·licita el servei o relació per a la qual es recullen les mateixes.

2.3. Recollida i qualitat de les dades.

El client es compromet a informar prèviament, a les persones de les quals facilita les dades personals, del contingut de la present política de protecció de dades de caràcter personal, facilitant als mateixos, si fos necessari, còpia de la mateixa.
L’interessat declara ser major d’edat i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti. Milmans.coop estarà exempta de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
En compliment del principi de qualitat de les dades personals, expressat en l’article 4 de la LOPD, l’usuari es compromet a facilitar dades veritables, exactes, completes i actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la situació d’aquest.
Quan les dades facilitades pel client siguin falses, incompletes, no actualitzades o inexactes, aquest serà responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, material o immaterial, que per causa d’això es pogués ocasionar a un tercer o a Milmans.coop amb les que mantingués una relació que impliqui aquestes dades. Aquestes últimes es reserva el dret a extingir els serveis proporcionats al client/a, així com qualsevol relació contractual pactada, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

2.4. Drets de l’usuari (accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

Milmans.coop informa a l’usuari/a  i/o l’afectat/a de les dades, que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li reconeix la LOPD, de forma gratuïta i en els termes establerts per la legislació vigent a aquest efecte, dirigint-se al Responsable del fitxer mitjançant escrit a l’adreça indicada o bé a info@milmans.coop

2.5. Responsables dels fitxers

Els Responsables dels fitxers es comprometen a tractar les dades de caràcter personal proporcionades pel client amb total confidencialitat i respectant les mesures tècniques i organitzatives requerides per la legislació vigent.
La responsable del fitxer i del tractament és MONTSERRAT AUMATELL I ARNAU, i el fitxer està registrat en el REGISTRO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, d’acord amb el disposat a la Llei 15/1999 de 13 de desembre i a la Directiva 95/96 Directiva 95/96/CE del parlament europeu i consell, limitant la referida autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari en l’àmbit d’aquest despatx que siguin necessaris per a l’eficaç desenvolupament de les seves atribucions i el compliment del seu objectiu.

3. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA.

Aquesta política pot ser modificada per causa de canvis en els requisits establerts per la legislació vigent en cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial de Milmans.coop. La publicació, i accés per part dels usuaris, serà realitzada a través d’aquest mateix lloc, entenent-se que les relacions establertes amb els mateixos amb anterioritat al canvi es regiran per les normes previstes en el moment en què es va accedir al lloc web per al seu establiment.


TRACTAMENT DE RECLAMACIONS

Milmans.coop està adherit al SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM, que és un organisme administratiu adscrit a l’Agència Catalana del Consum i al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de tramitar les reclamacions que formulen ciutadans arreu de Catalunya quan es senten perjudicats a conseqüència de la compra d’un producte o de la prestació d’un servei. Aquest organisme tramita les reclamacions a través de dos procediments diferents de resolució de conflictes: la mediació i l’arbitratge de consum.

Milmans.coop posa a disposició l’enllaç de la Generalitat de Catalunya, on es poden descarregar els «fulls oficials de reclamació/denúncia», i ens els podeu fer arribar a través d’juridica@milmans.coop, o per correu postal a la següent adreça:

MilMans SCCLP

c/ de la Carnisseria, núm. 9, 1r

43800 Valls (Alt Camp)

Tarragona

La constància de la queixa es verificarà a través d’un justificant escrit o en un altre suport durador.

Per qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Catalunya, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. En cas de contractació amb consumidors, la competència judicial es regirà per la normativa que sigui aplicable.
LEGISLACIÓ APLICABLE

L’Avís Legal es regeix per la llei catalana, subsidiàriament per l’espanyola.