Ara que marxarem uns dies de vacances, està bé recordar que tot i que l’agost és inhàbil per a moltes coses, per a d’altres sí que computen els terminis. Primer de tot s’ha de tenir clar que els terminis administratius no es paralitzen (INSS, TGSS, SEPE, etc…), i els judicials, no tots ho fan. En aquesta entrada et donem una guia per saber si pots esperar-te al setembre. És molt important tenir-ho en compte per a evitar que es passin els terminis.


Terminis administratius i terminis judicials

És molt important distingir aquests dos conceptes, ja que una cosa són els terminis amb l’administració i una altra diferent, els terminis judicials.

Els terminis administratius són en la relació entre la ciutadania i les administracions públiques. Les resolucions sempre porten un peu de recurs on s’indica el recurs que es pot interposar i en quin termini. Si, per exemple, li dóna un termini de 30 dies per a presentar al·legacions, tret que s’indiqui una altra cosa, els terminis són en dies hàbils, no en dies naturals.

Així s’estableix en Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Dies hàbils són els laborables: no es compten els dissabtes ni diumenges ni festius.


Per exemple, si t’han acomiadat, els 20 dies que tens per reclamar són hàbils, i hauràs de presentar la corresponent Papereta de Conciliació Prèvia davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació, perquè en ser un tràmit administratiu, agost sí que és hàbil.En canvi, si ens trobem en seu judicial, la cosa canvia.

La Llei estableix, com a norma general, que el mes d’agost és inhàbil per a totes les actuacions judicials, excepte per a les quals siguin urgents, però hi ha moltes excepcions.

La Llei orgànica del Poder Judicial (art. 182) indica que “són inhàbils a efectes processals els dissabtes i diumenges, els dies 24 i 31 de desembre, els dies de festa nacional i els festius a efectes laborals en la respectiva comunitat autònoma o localitat. El Consell General del Poder Judicial, mitjançant reglament, podrà habilitar aquests dies a l’efecte d’actuacions judicials en aquells casos no previstos expressament per les lleis.”

I en l’art. 183 s’indica que “seran inhàbils els dies del mes d’agost per a totes les actuacions judicials, excepte les que es declarin urgents per les lleis processals. No obstant això, el Consell General del Poder Judicial, mitjançant reglament, podrà habilitar-los a l’efecte d’altres actuacions.”

Per tant, per als terminis judicials, són inhàbils els dissabtes, diumenges i festius i també en mes d’agost, excepte les excepcions previstes, que veiem a continuació en cada uns dels ordres jurisdiccionals (civil, penal, laboral i contenciós-administratiu).

Jurisdicció Laboral

Com a norma general, el mes d’agost no és hàbil en la jurisdicció laboral, però hi ha moltes i importants excepcions a aquesta norma, que s’estableixen en l’article 43 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Social.

Les excepcions més importants (i són moltes), en les quals agost si és hàbil i per tant, corren els terminis normalment són:

 • Acomiadaments (disciplinaris, objectius, en un ERE…).
 • Extinció del contracte de treball per incompliments de l’empresari.
 • Mobilitat geogràfica.
 • Modificació substancial de les condicions de treball.
 • Suspensió i reducció de jornada per causes objectives.
 • Conciliació de la vida personal i laboral.
 • Impugnació d’altes mèdiques.
 • Vacances.
 • Actes preparatoris i mesures cautelars, en particular en matèria de prevenció de riscos laborals, accidents de treball i malalties professionals, i en general mesures urgents que serveixin per a assegurar l’efectivitat del procediment judicial.
 • Sanció. Encara que la Llei no ho indica expressament, en tenir uns terminis molt curts per a demandar, els Jutjats socials solen acceptar les demandes per sanció per a evitar que es passi aquest termini.
 • A més agost és hàbil per a les mesures laborals de protecció de les víctimes de violència de gènere.

Jurisdicció Contenciós-administratiu

A l’agost no es podrà actuar en els Jutjats contenciosos administratius excepte per a:

 • el procediment per a la protecció dels drets fonamentals.
 • per a demanar mesures cautelars.

En aquestes dues excepcions el Jutge ha de resoldre si agost és hàbil, per a evitar que el retard pugui provocar algun tipus de perjudici.

Jurisdicció Civil

El mes d’agost és inhàbil de manera genèrica en la jurisdicció civil, que és la que regula els contractes que no siguin laborals, els assumptes de família, la propietat…

Agost és inhàbil per a les actuacions, excepte en cas d’urgència. Serà el propi Jutjat el que tindrà en compte si el retard pot provocar un greu perjudici per a la persona que ha demandat, o per a l’Administració de Justícia, o pot fer que el procés judicial no sigui eficaç.

En el procediment penal

Si està en fase d’instrucció, és a dir, mentre s’investiga el presumpte delicte, tots els dies són hàbils, per la qual cosa també el mes d’agost i cal tenir en compte que el mes d’agost se celebren judicis ràpids, que són molt habituals en casos com donar positiu mentre es condueix.


Ltda. Montserrat Aumatell. Responsable de l’Àrea Jurídica de Milmans. Col·legiada ICAT