En principi, quan una empresa ens contracti per treballar, ho farem per la mateixa empresa. A vegades, però, l’empresa que ens ha contractat ens envia a una altra empresa a treballar. La cessió il·legal de treballadors/res està molt extensa en el món laboral, en tots els sectors, i sembla que estigui normalitzat, però la llei no empara aquestes pràctiques i la persona que s’hi vegi implicada pot fer valer els seus drets davant d’aquesta situació. Com podem distingir si estem en aquesta situació? Intentem aclarir-vos-ho:

Estem davant d’una cessió il·legal de treballadors i treballadores si concorre algun d’aquests supòsits. Per facilitar la lectura parlarem d’“empresa A” quan ens referim a l’empresa que ha contractat a la persona treballadora. I parlarem d’“empresa B” quan ens referim a l’empresa que ocupa a la persona sense haver-la contractat:

 • L’empresa A, que ha contractat un treballador, el posa a la disposició d’una altra empresa (B) per a realitzar la seva prestació laboral.
 • L’empresa A no té activitat pròpia i estable, no compta amb els mitjans necessaris per al desenvolupament de l’activitat i no exerceix les funcions de direcció i control necessaris sobre la persona treballadora.
 • És l’empresa B la que realitza les funcions de direcció i control.

A més a més, també poden concórrer alguna d’aquestes característiques:

 • El centre de treball està situat en les instal·lacions de l’empresa B.
 • L’horari i jornada l’estableix l’empresa B, i no la que va subscriure el contracte laboral amb la persona treballadora (A).
 • La persona treballadora segueix les instruccions del personal de l’empresa B i rendeix comptes als responsables d’aquesta.
 • L’empresa B exerceix funcions sancionadores.
 • Les tasques que la persona treballadora realitza són iguals o similars als d’altres persones treballadores de l’empresa B.
 • La persona treballadora forma part de l’organigrama funcional de l’empresa B.
 • El material de treball i les eines pertanyen a l’empresa B, i no a la que va contractar a la persona treballadora (A).
 • Les vacances les estableix o coordina l’empresa B.
 • La persona treballadora s’acredita enfront de tercers com a treballador de l’empresa B.

La contractació de persones treballadores per a cedir-los temporalment a una altra empresa només podrà efectuar-se a través d’empreses de treball temporal degudament autoritzades. Per tant, existirà una cessió il·legal de treballadors i treballadores quan una empresa que no és una Empresa de Treball Temporal (ETT) posi a total disposició d’una altra empresa un treballador/a, limitant-se a cedir-lo.


Però quins drets puc reclamar si veig que m’han cedit il·legalment?

Per començar, si es demostra que hi ha hagut una cessió il·legal de treballadors, aquest extrem dóna dret a la persona treballadora a adquirir la condició de fix, si el contracte era temporal, i d’optar per pertànyer tant a l’empresa cedent (A) com a la cessionària (B).

En cas d’acomiadament, si el treballador va demandar a les empreses i aquest es declara improcedent, i les empreses han estat condemnades solidàriament, la persona treballadora podrà optar per integrar-se a la plantilla de l’empresa que vulgui, encara que, igual que en tots els acomiadaments declarats improcedents, l’empresa podrà optar entre la readmissió o indemnització.

Es podrà declarar l’acomiadament nul, si l’empresa acomiada o no renova el contracte al treballador com a represàlia per denunciar la il·licitud de la cessió il·legal, en vulnerar la garantia d’indemnitat.

La persona treballadora adquirirà els drets i obligacions existents de l’empresa B, i podrà reclamar les diferències salarials, amb el límit de prescripció d’un any (tal com estableix l’Estatut dels Treballadors).

La Inspecció de Treball, a més, pot imposar a les empreses implicades en la cessió il·legal de treballadors una multa d’entre 6.251 i 187.515 euros, al ser considerada una infracció laboral molt greu regulada a la LISOS.

Ltda. Montserrat Aumatell. Responsable de l’Àrea Jurídica de Milmans. Col·legiada ICAT