Les cotitzacions a la Seguretat Social serveixen per a moltes coses. Són les que determinen els imports que es cobraran en un futur si la persona treballadora té la necessitat de tramitar una incapacitat temporal (la baixa mèdica que impedeix treballar temporalment), una incapacitat permanent, la jubilació, les prestacions de paternitat o maternitat, l’atur, etc.Ocupadors i treballadors inclosos en el règim general estan obligats a cotitzar a la Seguretat Social mentre duri la seva relació laboral. Ambdós es reparteixen la cotització per contingències comunes, i l’empresari ha de fer-se càrrec de cotitzar també per accidents de treball i contingències professionals. L’empresa paga un 23,6% per contingències comunes de la base de cotització de cada treballador. El mateix treballador paga un 4,7% per aquest concepte. El tipus de cotització per accidents de treball i malalties professionals és molt variable en funció de l’activitat que s’exerceix.És important tenir clar que la base de cotització és l’element central a l’hora de determinar quant hem de pagar a la Seguretat Social i quan ens correspon en qualitat de prestacions. És per aquest motiu que és crucial que les cotitzacions que s’estan generant a favor nostre siguin reals.La web de la Seguretat Social té un sistema de consulta molt senzill, a través del qual es poden consultar les bases de cotització de tota la nostra vida laboral.Cotitzar a la Seguretat Social t’obre les portes de l’acció protectora del sistema. En aquesta, s’inclouen prestacions, en la seva majoria econòmiques com la prestació per jubilació, la maternitat i paternitat, i la incapacitat temporal, que es refereix a la prestació que es percep quan s’està malalt:

 1. Incapacitat temporal.
 2. Risc durant l’embaràs.
 3. Risc durant la lactància natural.
 4. Maternitat.
 5. Paternitat.
 6. Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
 7. Incapacitat permanent.
 8. Lesions permanents no invalidants.
 9. Jubilació.
 10. Mort i supervivència:
 11. Auxili per defunció.
 12. Pensió de viduïtat.
 13. Prestació temporal de viduïtat.
 14. Pensió d’orfandat.
 15. Pensió en favor de familiars.
 16. Subsidi en favor de familiars.
 17. Indemnització especial a tant alçat, en els supòsits d’accident de treball i malaltia professional.
 18. Prestació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.
 19. Prestació econòmica per naixement/adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat.
 20. Prestació econòmica per part o adopció múltiples.
 21. Prestació no econòmica.
 22. Prestacions per desocupació (SPEE)
 23. Prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.
 24. Prestacions de l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI):
 25. Vellesa SOVI, Invalidesa SOVI i Viduïtat SOVI.
 26. Prestacions del Segur Escolar.

A la Vida Laboral hi trobaràs els dies que tens efectivament cotitzats. També si hi ha hagut encavalcament de cotitzacions per pluriocupació, aquí podràs veure com t’afecta això en el còmput global.

Ltda. Montserrat Aumatell. Responsable de l’Àrea Jurídica de Milmans. Col·legiada ICAT

T’han quedat dubtes? Contacta amb nosaltres!