Bloc

De què  parlem quan parlem d’accidents de treball

De què parlem quan parlem d’accidents de treball

Més de divuit mil persones han patit un accident de treball a Catalunya entre el gener i el març de 2020. I aquí faltarien les persones accidentades des de l’inici de l’estat d’alarma que encara no han estat comptabilitzades a l’estadística del Ministeri de Treball.


Depenen de la gravetat de l’accident, les seqüeles d’aquest poden comportar diferents tipus d’indemnitzacions, que en alguns casos poden acabar en plet en un procediment judicial.

Primer de tot hem de saber a què ens referim quan parlem d’accident de treball.

L’art. Article 156 de la Llei General de la Seguretat Social defineix el concepte així: “S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador sofreixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d’altri”.

Segons aquest article 156, i tenint en compte la interpretació que n’ha fet la jurisprudència al llarg dels anys, sempre tindran la consideració d’accident de treball els següents supòsits:

  • Accidents in itínere: Els que pateix la persona treballadora en els desplaçaments per anar o tornar de la feina.
  • Activitat sindical. Els que pateix la persona treballadora durant l’acompliment de feines de caràcter sindical, i també els desplaçaments per anar o tornar del lloc en què s’exercitin les funcions pròpies d’aquests càrrecs.
  • Mobilitat funcional. Els ocorreguts amb ocasió, o per conseqüència, de les tasques que, fins i tot sent diferents de les de la seva categoria professional, executi la persona treballadora, en compliment de les indicacions de l’empresari, o en interès del bon funcionament de l’empresa.
  • Malaltia contretes en el treball no catalogades com a malaltia professional. Les malalties, que contregui la persona treballadora, amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es provi que la malaltia va tenir per causa exclusiva l’execució d’aquest.
  • Malaltia prèvia agreujada en el treball. Les malalties o defectes, patits amb anterioritat per la persona treballadora, que s’agreugin a conseqüència de la lesió constitutiva de l’accident. Per exemple un ictus, o un infart, durant la jornada laboral, serà considerat accident de treball.

S’ha de tenir en compte també que es presumirà, excepte prova en contra, que tot accident produït durant el temps i lloc de treball serà considerat accident laboral. I serà l’empresari que haurà de demostrar que la lesió o trauma patit per la persona treballadora no es va produir a conseqüència del treball.

També es consideren accidents de treball aquells produïts durant el temps en què el treballador estigui de guàrdia o a disposició, el temps de dinar o esmorzar, sempre que aquest tingui la consideració de treball efectiu (consultar conveni d’aplicació).

Només hi ha dos motius pels quals un accident produït en el lloc de treball i durant la jornada laboral no sigui considerat com a tal:

  • Força major: entenent que aquesta força major la que no guarda cap relació amb el treball que s’estava duent a terme quan va ocórrer l’accident.
  • La imprudència del treballador (comportament dolós): un exemple clar podria ser el fet d’estar treballant amb estat d’embriaguesa. S’exclou d’aquest supòsit la imprudència professional que és conseqüència de l’exercici habitual d’un treball i que deriva de la confiança de la persona treballadora en l’execució d’aquest. Tampoc s’exclou d’aquest supòsit si la imprudència ve de terceres persones o del mateix empresari.

Quan els accidents de treball comporten seqüeles, o en els casos més greus, la mort de la persona treballadora, aquest fet comporta indemnitzacions de danys i perjudicis per a la persona treballadora o pels seus hereus (si l’accident ha causat la mort).

Per altra banda, també pot comportar la tramitació d’una incapacitat permanent, que depenen de la gravetat de les lesions podrà ser parcial, total, absoluta, o gran invalidesa.

I s’ha de tenir en compte que molts convenis col·lectius incorporen clàusules amb una sèrie de millores sobre les prestacions de Seguretat Social en forma de contracte d’assegurança col·lectiu que els empresaris han de subscriure amb entitats asseguradores. En cas d’haver patit un accident de treball, convé consultar el conveni per veure si ens hi podem acollir.

A més a més, si es determina que l’accident es podia haver evitat i la responsabilitat cau sobre l’empresari, a aquest se li podrà imposar un recàrrec de les prestacions que pot anar entre un 30% i un 50% de la base reguladora del salari de la persona accidentada, des del moment en què es va produir l’accident i fins a l’edat estimada de jubilació d’aquest.

El més prudent és que, si has patit un accident de treball, contactis amb nosaltres per a estudiar el cas concret.

Photo by Viktoria Goda from Pexels

Tags: ,