Bloc

Mesures econòmiques per fer front al coronavirus

Mesures econòmiques per fer front al coronavirus

[ACTUALITZACIÓ 17/03/2020]

Actualització arrel de les darreres mesures econòmiques adoptades o anunciades pel govern espanyol i pel govern català.

Mesures aprovades pel govern espanyol

El Consell de Ministres celebrat avui, 17 de març, ha aprovat el Reial Decret-Llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Fem un resum de les principals mesures econòmiques que s’hi recullen:

 • Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal

Més enllà del procediment i de les consideracions laborals d’aquesta mesura per les treballadores i treballadors, fets dels que parlarem en un altre article, analitzarem les conseqüències econòmiques de la mesura, tant en relació amb l’empresa com amb les treballadores i treballadors.

 1. Pel que fa als treballadors i treballadores, el RDL determina, en primer lloc, el reconeixement del dret a la prestació contributiva a les persones treballadores afectades per l’ERTO encara que no posseeixin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari. A més, s’estableix que el temps que es percebi la prestació no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts. En aquesta situació, el treballador o treballadora percebria un 70% de la base reguladora.
 2. Pel que fa a les empreses, el RDL estableix l’exoneració de l’abonament de l’aportació empresarial prevista a l’article 273.2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. També s’exonera l’abonament de les quotes per conceptes de recaptació conjunta. Aquesta mesura no afectarà a la persona treballadora, ja que aquest període es considerarà com a efectivament cotitzat a tots els efectes.
 • Línia d’avals dirigida a empreses i autònoms

Amb l’objectiu de garantir la liquiditat d’empreses i autònoms, s’aprova una línia d’avals de fins a 100.000 milions d’euros. S’avalarà el finançament proporcionat a empreses i autònoms per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagament.

Pel que fa a les condicions i requisits dels avals, s’aprovaran per acord de Consell de Ministres. En el moment en què es facin públics ampliarem la informació.

Mesures aprovades pel govern català

El Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV2, en el seu article tercer, aprovava la constitució d’un fons per un import màxim de 188 milions d’euros a dotar en un període de 5 anys. Les finalitats d’aquest fons són les següents:

 1. 177.500.000 euros per garantir el risc que assumeixin l’Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR en garantia del 75% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a les petites i mitjanes empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a què es refereix el present Decret llei.
 2. 10.000.000 euros per aportar al Fons de Provisions Tècniques d’Avalis de Catalunya, SGR.

Mesures anunciades pel govern català

El govern català ha anunciat, a través del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, un paquet de mesures per import de 7,5 milions d’euros destinades a ajudar els treballadors autònoms. Concretament, la Generalitat oferirà una ajuda de fins a 2.000€ pels autònoms que pateixin una reducció d’ingressos a causa del coronavirus. Per tal d’acreditar aquesta reducció, es compararan els ingressos de març de 2020 amb els de març de 2019. En el cas d’autònoms amb menys d’un any d’activitat, es compararan els ingressos de març amb els dels darrers mesos.

[ARTICLE ORIGINAL 14/03/2020]

És obvi que el coronavirus (tant per les baixes o aïllaments causades pel virus com per les mesures adoptades pel seu control) tindrà un impacte econòmic a la nostra societat. Des d’aquest espai volem destacar que totes aquelles mesures que posin la vida al centre, avantposant la salut de les persones als interessos i als beneficis econòmics, són necessàries i benvingudes.

Per fer front a aquest impacte econòmic s’han aprovat o anunciat un seguit de mesures que resumirem a continuació.

Mesures aprovades pel govern espanyol

Una de les primeres mesures aprovades pel govern espanyol apareix al Reial Decret-Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per la protecció de la salut pública, publicat al BOE de l’11 de març.

 • Assimilació a l’accident de treball als períodes d’aïllament o contagi del COVID-19

Aquesta mesura corregeix, en part, el criteri anunciat inicialment, que considerava els períodes de baixa per aïllament o contagi del COVID-19 dins les contingències comuns. Tot i que es tracta d’una situació assimilada (i, per tant, als comunicats de baixa/alta els facultatius del Sevei Públic de Salut hi indicaran una Malaltia Comuna), suposarà un seguit de beneficis pels treballadors i treballadores i per les empreses:

 1. Pel que fa als treballadors i treballadores, tant si ho fan per compte d’altri com si són autònomes, percebran, des de l’endemà del fet causant (és a dir, del dia en què es determina l’aïllament o el contagi) el 75% de la base reguladora (concretament, la base de cotització per contingències professionals el mes anterior a la data del fet causant). En cas que aquesta mesura no s’hagués adoptat i, per tant, la prestació fos l’habitual en els casos de contingències comuns, el treballador o treballadora percebria un 60% de la base reguladora entre el 4t i el 15è dia de baixa, i un 75% a partir del 16è.
 2. Pel que fa a les empreses, en cas que no s’hagués fet aquesta assimilació haurien hagut de fer-se càrrec de les percepcions rebudes pel treballador o treballadora entre el 4t i el 15è dia, és a dir, el 60% de la base reguladora que comentàvem al punt anterior. Amb l’assimilació és la Seguretat Social qui es fa càrrec de les percepcions des del primer dia de baixa.

De moment desconeixem com actuarà la Seguretat Social en relació amb les millores de la prestació per incapacitat temporal derivades de contingències professionals que recullen alguns convenis.

Per altra banda, el dijous 12 de març el president del govern espanyol compareixia i anunciava diverses mesures, recollides al Reial Decret 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, publicat al BOE del 13 de març de 2020. Les principals mesures aprovades a través d’aquest RD són les següents:

 • Flexibilització dels ajornaments del pagament d’impostos per autònoms i PIMES.

Pel que fa als ajornaments als quals fa referència l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s’aprova concedir l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre la data d’entrada en vigor del RD (el 13 de març) i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos. El deute a ajornar podrà ser de fins a 30.000€ i el volum d’operacions del deutor durant el 2019 no podrà ser superior a 6.010.121,04€.

Com a principal novetat d’aquesta mesura, s’aprova excepcionalment que l’ajornament serà aplicable també a deutes tributaris que, de forma general, no es poden ajornar. Concretament, el RD fa referència a les lletres b, f i g de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. És a dir, es podrà sol·licitar l’ajornament de deutes corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte, de deutes derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades i de deutes corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. Així, doncs, es podrà sol·licitar l’ajornament de conceptes com les retencions d’IRPF, les quotes d’IVA o el pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.

Pel que fa a les condicions dels ajornaments, seran les següents:

 1. El termini serà de sis mesos.
 2. No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

L’Agència Tributària ha presentat un manual sobre com sol·licitar aquests aplaçaments.

 • Creació d’una línia de finançament específica a través de l’ICO per import de 400 milions d’euros

L’objectiu d’aquesta línia de finançament és atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i els treballadors autònoms del sector turístic, així com de les activitats vinculades a aquest que s’estan veient afectades per la situació actual.

Concretament, la mesura es dirigeix a les empreses i treballadors autònoms inclosos als sectors econòmics definits a la Disposició Addicional primera del mateix Reial Decret.

Mesures anunciades pel govern espanyol

José Luis Escrivá, ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, va anunciar fa uns dies que el govern espanyol tenia intenció d’aprovar una moratòria en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social, dirigida a empreses i autònoms i, en principi, de 3 mesos. Ara com ara no en tenim notícies.

Per altra banda, el mateix ministre Escrivá va anunciar una nova prestació de la Seguretat Social dirigida als progenitors que hagin de reduir la seva jornada laboral pel cuidat dels infants. No en va donar més detalls i, de moment, no se’n sap res més.

Per últim, a la compareixença del president Pedro Sánchez posterior a la celebració del Consell de Ministres del 14 de març, en què es va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el mateix Sánchez va anunciar mesures destinades a treballadors, autònoms i empreses, però no en va concretar cap.

En cas que s’aprovi alguna nova mesura, ja sigui de les que s’han anat anunciant o alguna de nova, actualitzarem aquest article amb les noves informacions.